Bylaws

Last Amended November, 2015

SERA Bylaws (pdf)

SERA Bylaws (rtf)