Bylaws

Last Amended November, 2019

SERA Bylaws (pdf)

SERA Bylaws (rtf)